Podporují nás

Asociace občanských poraden
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kraj Vysočina
Město Žďár nad Sázavou
Město Velké Meziříčí

Průběh služby

Klient má možnost poradnu kontaktovat ve formě návštěvy a telefonicky. Klienti se mohou do poradny objednat. Přednost mají objednaní klienti před neobjednanými. 

Poradna neposkytuje poradenství prostřednictvím e-mailů. 

V přijímacím procesu je klient informován o poslání, charakteru a principech služby. Informace jsou poskytovány tak, aby klient jim porozuměl a mohl se rozhodnout, zda služby poradny využije či nikoliv.

V poradenském rozhovoru dojde mezi klientem a poradcem k uzavření ústní dohody o poskytnutí služby. Rozhovor s klientem vychází z Eganova modelu práce s klientem a má tyto fáze:

  1. Mapování situace, tj. kde se klient nachází nyní. Dochází k výměně informací mezi klientem a poradcem o dané situaci.
  2. Formulace zakázky, tj. kde chce klient být, co si přeje uskutečnit, čeho chce dosáhnout, formulace cíle.
  3. Výběr řešení, tj. jak se klient k cíli dostane. Poradce pomáhá najít několik variant řešení dané situace a seznamuje klienta s důsledky jednotlivých řešení. poradce klienta při rozhodování doprovází, zůstává ale nestranný. Rozhodnutí klienta ohledně řešení situace je poradcem zcela respektováno.
  4. Vyhledávání a sumarizace informací. Poradce vyhledává příslušnou právní úpravu, informace a podklady potřebné k řešení situace klienta. Následuje shrnutí informací a jejich srozumitelné zprostředkování klientovi. Poradce se průběžně ujišťuje, zda klient výstupům správně porozuměl. Poradce a klient hodnotí, zda jsou naplňovány osobní cíle klienta.
  5. Reálné uskutečnění cíle je plně v kompetenci klienta, který jej realizuje sám, případně za pomoci poradce.

Cílem poradenského rozhovoru je pomoc klientovi zvládnout svůj problém tak, aby byl schopen udělat pro sebe vše potřebné, a to za využití všech svých vědomostí, schopností a získaných informací. Účelem rozhovoru je podnítit klienta k učinění příslušných kroků vedoucích ke zlepšení klientovy situace a převzetí odpovědnosti za vlastní jednání.

Při telefonickém poradenství je nutné porozumět problému tazatele, dát mu porozumění najevo, poskytnout přesné rady a informace a dohodnout se s tazatelem na dalším postupu.

V případě, že klientův problém vyžaduje specifický přístup, může být odkázán na jiné příslušné pracoviště, např. městský úřad, úřad práce, finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení, inspektorát bezpečnosti práce, specializované poradny, policii, intervenční centrum, Bílý kruh bezpečí, Sdružení obrany spotřebitelů, aj. Občanská poradna vede databázi pomáhajících institucí.