Menu

Novinky

  • V úterý 20.11. a ve středu 21.11. je občanská poradna zavřena z důvodu školení poradkyň.

  • Ve středu v sudých týdnech je občanská poradna na radnici Velké Meziříčí od 11.30 do 15 hodin. Tel. 721 137 458.

Podporují nás

Asociace občanských poraden
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Úřad práce ČR
Kraj Vysočina
Město Žďár nad Sázavou
Město Velké Meziříčí
Město Ždírec nad Doubravou

Etický kodex

 

Etický kodex občanských poradců

 

Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, stanoví

respektování práv klientů v poradenském procesu a nezpochybnitelnost lidské

důstojnosti.

Občanský poradce je pracovník občanské poradny, který vede rozhovor s klientem a

spolupracuje s ním na řešení jeho problému.

 

1. Poradce se řídí principy občanského poradenství:

 

1.1. Nezávislost

- Poradce při jednání s klientem postupuje nezávisle na svých pocitech, postojích a

  názorech v oblastech politiky, světového názoru, vztahu k jednotlivým skupinám

  obyvatel, osobnosti klienta, apod.

- Poradce poskytuje své rady nezávisle na postojích zřizovatele organizace a

  případných dárců

- Poradce poskytuje služby klientům nezávisle na státních či jiných organizacích,

  které by mohli mít ideologický nebo finanční zájem na výsledku případu.

- Poradce nehodnotí postoje a názory klientů.

- V případě střetu zájmů poradce včas upozorní klienta na tuto možnost a odkáže jej

   na poradnu nebo organizaci, kde tato okolnost nehrozí.

 

1.2. Nestrannost

- Poradce poskytuje rady všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví,

  postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace,

  sociálního statusu, apod. Odmítnout klienta může pouze v případě hrozícího střetu

  zájmů, pokud klient ohrožuje poradcovu bezpečnost, nebo pokud jeho požadavek

  směřuje mimo poslání občanské poradny.

- Poradce poskytuje rady a pomoc bez jakékoliv předpojatosti.

- Poradce poskytuje rady a pomoc bez ohledu na svoje postoje, pocity a předsudky.

- Poradce zná podmínky, za kterých může předat klienta či ho odmítnout.

 

1.3. Diskrétnost

- Poradce považuje všechna sdělení klientů za důvěrná.

- Poradce respektuje požadavek klienta aby rozhovor probíhal v soukromí mimo

  doslech a dohled jiných osob, kterými mohou být jiní klienti, spolupracovníci

  z poradny, či jakékoli jiné osoby.

- Poradce je povinen vyžádat souhlas klienta s přítomností dalších osob při

  poskytování služeb.

- Poradce je povinen vyžádat si souhlas klienta k poskytnutí obsahu jeho dotazu

  mimo poradnu.

- Poradce je povinen podepsat prohlášení o mlčenlivosti ihned při zahájení své

  spolupráce s poradnou.

- Poradce je vázán mlčenlivostí o klientech a to i po ukončení spolupráce

  s poradnou, nebo pracovního poměru v ní.

- Poradce chrání dokumentaci o klientově případu před případným zneužitím.

 

1.4. Bezplatnost

- Poradenství pro klienty je bezplatné, poradce rovněž nenárokuje od klienta odměnu

  formou peněz, darů či jiných služeb pro svou potřebu.

- Pokud poradce přijímá peněžní či věcný dar, musí být patrné, že se jedná o

  příspěvek pro poradnu a musí při tom postupovat podle vnitřních předpisů poradny.

 

1.5. Respektování

- Poradce respektuje právo klienta na informace.

- Poradce respektuje právo klienta vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a

  rozhodnutí klienta.

- Poradce respektuje právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od ní

  bez uvedení důvodu.

- Poradce jedná s klientem tak, aby byl patrná podstata občanského poradenství -

  Občan pomáhá Občanovi.

- Poradce žádným přímým ani nepřímým způsobem neútočí na lidskou důstojnost

  klienta.

- Poradce neznehodnocuje lidskou důstojnost klienta v žádné ani emocionálně

  vypjaté situaci.

-Východiskem práce poradce je tolerance odlišností a úcta k lidské osobnosti.

 

2. Poradce poskytuje služby podle metodiky AOP :

 

- Poradce vede rozhovor s klientem citlivě, empaticky a pečlivě klientovi naslouchá.

- Poradce vždy zjišťuje cíle, kterých chce klient dosáhnout, respektuje je a případnou

  změnu těchto cílů iniciuje vždy s klientovým souhlasem.

- Poradce musí vést rozhovor tak, aby klientovi umožnil pochopit podstatu jeho

  problému, možnosti řešení a volbu řešení optimálního.

- Informace a rady sdělované poradcem musí být pro klienta zcela srozumitelné.

- Poradce navrhuje pouze taková řešení, která jsou pro klienta přijatelná, nejsou

  v rozporu s klientovými názory a zájmy a nezpůsobují klientovi další obtížné

  situace.

- Poradce neprosazuje taková řešení, která vyhovují jeho speciálním znalostem a

  dovednostem, ale snaží se nacházet řešení obecně platná a pro klienta dostupná.

- Poradce vždy respektuje klienta v jeho rozhodnutí o tom, jak dále jednat.

- Poradce podporuje klienta v samostatném jednání, přičemž podpora má přednost

  před přímou pomocí.

- Veškeré další aktivity ve prospěch klienta musí poradce provádět s jeho vědomím a

  souhlasem.

 

3. Poradce usiluje o svůj odborný růst

- Poradce má právo na prohlubování a zvyšování kvalifikace.

- Poradce má právo jak na individuální tak na skupinovou supervizi a podporu.

- Poradce má právo vyžádat si konzultaci.

- Poradce realizuje jen takové zakázky, které jsou v souladu s jeho kompetencemi,

  znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi.

- Poradce se po celou dobu svého působení v poradně dále vzdělává podle

  požadavků vedení poradny a AOP.

 

4. Poradce vede veškerou agendu v souladu s metodikou AOP a s vnitřními

    předpisy poradny

- Zápis o průběhu rozhovoru a dalších akcích ve prospěch klienta provádí poradce

  v co nejkratší době po jejich ukončení.

- Záznamy o případu píše poradce objektivně a věcně tak, aby byla jasná podstata a

  řešení problému. U dlouhodobých případů pak i průběh a případně výsledek práce

  na problému.

 

Poradce se při nástupu do poradny seznámí s Etickým kodexem a svým podpisem

stvrzuje, že se bude tímto kodexem řídit.

 

Poslední aktualizace: 18.6.2016