Podporují nás

Asociace občanských poraden
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kraj Vysočina
Město Žďár nad Sázavou
Město Velké Meziříčí

Etický kodex

 

Etický kodex občanských poradců

 

Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, stanoví

respektování práv klientů v poradenském procesu a nezpochybnitelnost lidské

důstojnosti.

Občanský poradce je pracovník občanské poradny, který vede rozhovor s klientem a

spolupracuje s ním na řešení jeho problému.

 

1. Poradce se řídí principy občanského poradenství:

 

1.1. Nezávislost

- Poradce při jednání s klientem postupuje nezávisle na svých pocitech, postojích a

  názorech v oblastech politiky, světového názoru, vztahu k jednotlivým skupinám

  obyvatel, osobnosti klienta, apod.

- Poradce poskytuje své rady nezávisle na postojích zřizovatele organizace a

  případných dárců

- Poradce poskytuje služby klientům nezávisle na státních či jiných organizacích,

  které by mohli mít ideologický nebo finanční zájem na výsledku případu.

- Poradce nehodnotí postoje a názory klientů.

- V případě střetu zájmů poradce včas upozorní klienta na tuto možnost a odkáže jej

   na poradnu nebo organizaci, kde tato okolnost nehrozí.

 

1.2. Nestrannost

- Poradce poskytuje rady všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví,

  postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace,

  sociálního statusu, apod. Odmítnout klienta může pouze v případě hrozícího střetu

  zájmů, pokud klient ohrožuje poradcovu bezpečnost, nebo pokud jeho požadavek

  směřuje mimo poslání občanské poradny.

- Poradce poskytuje rady a pomoc bez jakékoliv předpojatosti.

- Poradce poskytuje rady a pomoc bez ohledu na svoje postoje, pocity a předsudky.

- Poradce zná podmínky, za kterých může předat klienta či ho odmítnout.

 

1.3. Diskrétnost

- Poradce považuje všechna sdělení klientů za důvěrná.

- Poradce respektuje požadavek klienta aby rozhovor probíhal v soukromí mimo

  doslech a dohled jiných osob, kterými mohou být jiní klienti, spolupracovníci

  z poradny, či jakékoli jiné osoby.

- Poradce je povinen vyžádat souhlas klienta s přítomností dalších osob při

  poskytování služeb.

- Poradce je povinen vyžádat si souhlas klienta k poskytnutí obsahu jeho dotazu

  mimo poradnu.

- Poradce je povinen podepsat prohlášení o mlčenlivosti ihned při zahájení své

  spolupráce s poradnou.

- Poradce je vázán mlčenlivostí o klientech a to i po ukončení spolupráce

  s poradnou, nebo pracovního poměru v ní.

- Poradce chrání dokumentaci o klientově případu před případným zneužitím.

 

1.4. Bezplatnost

- Poradenství pro klienty je bezplatné, poradce rovněž nenárokuje od klienta odměnu

  formou peněz, darů či jiných služeb pro svou potřebu.

- Pokud poradce přijímá peněžní či věcný dar, musí být patrné, že se jedná o

  příspěvek pro poradnu a musí při tom postupovat podle vnitřních předpisů poradny.

 

1.5. Respektování

- Poradce respektuje právo klienta na informace.

- Poradce respektuje právo klienta vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a

  rozhodnutí klienta.

- Poradce respektuje právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od ní

  bez uvedení důvodu.

- Poradce jedná s klientem tak, aby byl patrná podstata občanského poradenství -

  Občan pomáhá Občanovi.

- Poradce žádným přímým ani nepřímým způsobem neútočí na lidskou důstojnost

  klienta.

- Poradce neznehodnocuje lidskou důstojnost klienta v žádné ani emocionálně

  vypjaté situaci.

-Východiskem práce poradce je tolerance odlišností a úcta k lidské osobnosti.

 

2. Poradce poskytuje služby podle metodiky AOP :

 

- Poradce vede rozhovor s klientem citlivě, empaticky a pečlivě klientovi naslouchá.

- Poradce vždy zjišťuje cíle, kterých chce klient dosáhnout, respektuje je a případnou

  změnu těchto cílů iniciuje vždy s klientovým souhlasem.

- Poradce musí vést rozhovor tak, aby klientovi umožnil pochopit podstatu jeho

  problému, možnosti řešení a volbu řešení optimálního.

- Informace a rady sdělované poradcem musí být pro klienta zcela srozumitelné.

- Poradce navrhuje pouze taková řešení, která jsou pro klienta přijatelná, nejsou

  v rozporu s klientovými názory a zájmy a nezpůsobují klientovi další obtížné

  situace.

- Poradce neprosazuje taková řešení, která vyhovují jeho speciálním znalostem a

  dovednostem, ale snaží se nacházet řešení obecně platná a pro klienta dostupná.

- Poradce vždy respektuje klienta v jeho rozhodnutí o tom, jak dále jednat.

- Poradce podporuje klienta v samostatném jednání, přičemž podpora má přednost

  před přímou pomocí.

- Veškeré další aktivity ve prospěch klienta musí poradce provádět s jeho vědomím a

  souhlasem.

 

3. Poradce usiluje o svůj odborný růst

- Poradce má právo na prohlubování a zvyšování kvalifikace.

- Poradce má právo jak na individuální tak na skupinovou supervizi a podporu.

- Poradce má právo vyžádat si konzultaci.

- Poradce realizuje jen takové zakázky, které jsou v souladu s jeho kompetencemi,

  znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi.

- Poradce se po celou dobu svého působení v poradně dále vzdělává podle

  požadavků vedení poradny a AOP.

 

4. Poradce vede veškerou agendu v souladu s metodikou AOP a s vnitřními

    předpisy poradny

- Zápis o průběhu rozhovoru a dalších akcích ve prospěch klienta provádí poradce

  v co nejkratší době po jejich ukončení.

- Záznamy o případu píše poradce objektivně a věcně tak, aby byla jasná podstata a

  řešení problému. U dlouhodobých případů pak i průběh a případně výsledek práce

  na problému.

 

Poradce se při nástupu do poradny seznámí s Etickým kodexem a svým podpisem

stvrzuje, že se bude tímto kodexem řídit.