Podporují nás

Asociace občanských poraden
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kraj Vysočina
Město Žďár nad Sázavou
Město Velké Meziříčí

Provozní řád

 • Občanská poradna poskytuje odborné sociální poradenství občanům v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí..
 • Při konzultaci v poradně klient objasní svou problémovou situaci a společně s poradcem si ujasní, čeho chce klient dosáhnout. Poradce seznámí klienta s příslušnou právní úpravou, s jeho právy a povinnostmi, případně sankcí, a společně hledají způsoby řešení problému klienta a jejich dopad. Klient se sám rozhoduje o výběru z nabídnutých řešení. Poradce vždy respektuje názor a rozhodnutí klienta.
 • Pro příznivé vyřešení problémové situace klienta se předpokládá jeho aktivní spolupráce, sdělení přesných a úplných informací.
 • Poradci v občanské poradně jsou navzájem zastupitelní, tzn. že klient nemá možnost si poradce vybírat.
 • Délka jedné konzultace nemá přesahovat 45 minut. V případě potřeby je s klientem domluvena další konzultace. Poslední klient je přijat nejpozději 30 minut před koncem návštěvní doby. Poradce má právo upravit dobu konzultace dle momentálních provozních možností poradny.
 • V odůvodněných případech může poradce případ klienta konzultovat s externími specialisty a klient tak může být objednán na další termín.
 • Klient může kdykoliv ukončit konzultaci, může změnit téma konzultace nebo určit, který problém chce řešit přednostně.
 • Občanská poradna není advokátní kancelář (nezastupuje klienta před soudem, nepodává žaloby), není manželská ani psychologická poradna (neřeší vztahovou ani psychologickou stránku věci).
 • Poradenství poskytují vyškolení sociální pracovníci, kteří se orientují v právních předpisech, mají přehled o sociálních službách a úřadech v regionu a řídí se Etickým kodexem občanského poradce.
 • Občanská poradna poskytuje též referenční informace o návazných službách, na které v odůvodněných případech odkazuje. Pokud se klient nachází v krizové situaci, může ho poradna přímo kontaktovat s příslušným krizovým centrem nebo specialistou.
 • Služby občanské poradny jsou bezplatné.
 • Občanská poradna zachovává naprostou diskrétnost o informacích, které od klienta získá včetně toho, že poradnu navštívil. Klient má možnost zůstat v anonymitě.
 • Občanská poradna není zbavena ohlašovací povinnosti. Dozví-li se poradce při konzultaci o spáchání trestného činu, má povinnost případ ohlásit policii.
 • Při řešení sporů je občanská poradna nestranná a ve svém jednání nezávislá na jakýchkoliv vnějších subjektech.
 • Občanská poradna uplatňuje politiku rovných příležitostí. V případě diskriminačního chování může být klient na své chování upozorněn.
 • Se stížnosti na kvalitu poskytnuté služby občanské poradny se může klient písemně i ústně obracet na vedení občanské poradny. Požadovaný kontakt mu bude sdělen poradcem. Stížnost musí být vyřízena do 30 dnů.
 • Klientovi může být služba přerušena nebo ukončena, jestliže klient jeví známky vlivu omamných látek, chová se agresivně, má psychiatrické projevy (dezorientované chování, obtíže s komunikací), jsou na něm patrny projevy akutního infekčního onemocnění, ohrožuje hygienické prostředí poradny např. výrazným zápachem, nečistým oděvem apod., poškodil svým jednáním dobré jméno občanské poradny, požaduje službu, která není v kompetenci občanské poradny, hledá nezákonné východisko při řešení své situace. Po přerušení nebo ukončení služby je klient povinen opustit prostory občanské poradny.
 • V případě náhlé zdravotní komplikace klienta pracovník poradny poskytne klientovi první pomoc a zavolá rychlou záchrannou službu.
 • V případě náhlé zdravotní komplikace pracovníka poradny je klient oprávněn použít telefon občanské poradny a zavolat rychlou záchrannou službu. Kontakty na záchranný systém jsou viditelně vyvěšeny na nástěnce poradny.
 • V případě vzniku živelní pohromy (požáru apod.) pracovníci poradny dávají klientům instrukce o nouzovém východu a urychleném opuštění budovy.